Vindt u de leefbaarheid van Kronenberg ook belangrijk?

Dringende oproep en uitnodiging 30 november

DORPSRAAD ZOEKT VERSTERKING / VERNIEUWING

In Kronenberg bestaat de dorpsraad bijna 25 jaar. In die periode zijn er, op initiatief en/of (mede) uitgevoerd door de dorpsraad, veel zaken in ons dorp gerealiseerd. Vaak zouden deze niet van de grond zijn gekomen als wij als dorp niet zelf de handen uit de mouwen hadden gestoken. De Dorpsraad heeft daarin vaak zelf het initiatief genomen maar ook vaak samen met andere partijen uit het dorp of daarbuiten. De Dorpsontwikkelingsplannen ( DOP 1, 2 en 3), waarin de inwoners zelf op basis van enquêtes en groepsdiscussies aangaven wat men belangrijk vond, waren daarbij vaak het uitgangspunt. Dit heeft tot een aantal mooie initiatieven geleid op diverse uiteenlopende gebieden.

Een kleine en willekeurige greep:
– Bijgedragen aan realisatie van de BMV waarin de Torrekoei, gymzaal, kinderopvang en basisschool de Kroevert
– Inrichting dorpsplein I schoolplein
– Initiatiefnemer collectieve collecte
– Oranje nood palen in het buitengebied
– Opknapbeurt directe omgeving kerk in 2007
– Mede initiatiefnemer AED project en vorming groep Burgerhulpverleners
– Initiatiefnemer voor en vorming Greenteam
– Continu aandacht voor wonen en behoefte aan (huur)woningen
– De renovatie van de Peelstraat:
– Ondersteuning in opstart fase vorming van de huidige Kompeniej
– Realisatie wandelroute “de 8 van Kronenberg”
– Realisatie w~ndelroute “Oorlogsporen in Kronenberg”
– Realisatie en onthulling oorlogsmonument aan het Bedelaarspad
– Opknappen graven oorlogsslachtoffers op ons kerkhof
– Oprichten en in stand houden van Steunfonds Leefbaarheid Kronenberg
(waaruit diverse projecten in het dorp in de afgelopen jaren een bijdrage mochten ontvangen)
– Opstellen van de Blauwdruk herinrichting Centrum.
– EnergieKronenberg (streven naar een energie neutraal dorp in 2030)

De maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en we zien dat steeds meer inwoners de Dorpsraad weten te vinden en hun wensen I problemen dan kenbaar komen maken.

Ook met veel andere organisaties worden contacten onderhouden over allerlei zaken die Kronenberg aan gaan. Denk hierbij aan de gemeente, woningbouwcorporaties, Groengroep etc. etc. Niet voor niets was Kronenberg in 2013 nog finalist in het kader van de landelijke Dorpsvernieuwing prijs, een prestatie waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Bij heel veel van deze zaken heeft de dorpsraad mee mogen helpen als kartrekker of duwer, maar altijd samen met andere inwoners uit ons dorp. Kronenberg staat dan ook bij de gemeente bekend als een “actief dorp”, er loopt altijd wel een project waar aan gewerkt wordt, soms in de belangstelling en soms op de achtergrond, maar altijd gericht op behoud en/of verbetering van de leefbaarheid in onze kern.

Kronenbergers zijn zich er door de jaren heen altijd van bewust geweest dat we er zelf de schouders onder moeten zetten, want “ze komen het ons echt niet brengen”. Het mooie is echter wel dat, als je er als dorp zelf energie insteekt en de krachten bundelt, er zaken
van de grond komen. Inzet loont dus en mede hierdoor kunnen we samen in een dorp leven waar het goed wonen is.

Waarom dan deze oproep?

In de afgelopen 3 jaar is de bezetting van de dorpsraad van 9 leden afgenomen naar slechts 4 mensen op dit moment die de dorpsraad draaiende houden naast een volledige dagtaak. Per 1 januari a.s. stoppen er nog 2 leden omdat het werk van de Dorpsraad niet meer te combineren met hun werk. De resterende 2 leden hebben daarop besloten om per die datum in principe hun functie ook neer te leggen. Met 2 man kun je nl. geen representatieve en slagvaardige dorpsraad in stand houden. Uiteraard zullen lopende zaken zoveel mogelijk worden afgehandeld echter er vinden geen dorpsraadvergaderingen meer plaats en nieuwe zaken worden dan niet meer opgepakt. Wij vinden namelijk dat, om als dorpsraad goed te kunnen functioneren, er minimaal 6 personen nodig zijn.

Omdat het voor Kronenberg van groot belang is dat er een dorpsraad blijft bestaan doen wij nu deze dringende oproep aan alle inwoners en vragen u om mee te werken en na te denken aan een oplossing.

Graag nodigen wij u uit om hierover van gedachten te wisselen op een “hoe nu verder” avond die gehouden wordt op
Donderdag 30 november aanvang 19.30 uur in de Torrekoel De avond wordt geleid door Sjaak Sluiters van Synthese

Vindt u de leefbaarheid van Kronenberg ook uw belang? Kom dan naar deze avond!

Wij vertrouwen op uw aanwezigheid!

Erik Bovee, Ger Janssen, Piet Selen en Rick Thijssen