Vanavond (25 augustus) was Frans Houwen namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord te gast bij de raadsvergadering van de gemeente Horst aan de Maas. Hij riep het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas op om oog te hebben voor de leefbaarheid van álle inwoners van Kronenberg en Evertsoord en niet alleen oog te hebben voor commercieel belang. Dat deed hij door te spreken tijdens het burgerpodium.

Helaas was er door corona weinig ruimte voor toehoorders op de publieke tribune, waardoor mensen die zich al hadden aangemeld er niet bij konden zijn. We danken jullie in ieder geval voor je steun. Je kunt terugkijken naar de bijdrage van Frans tijdens het burgerpodium (agendapunt 3), de gestelde vragen door verschillende leden van de gemeente- en burgerraad en de antwoorden van wethouder Beurskens daarop  via deze link: https://horstaandemaas.raadsinformatie.nl/vergadering/674919/Voorbereidende%20vergadering%2025-08-2020 ,  start vanaf 25.00 min tot en met 55.30 min 

Meer informatie over het burgerinitiatief vind je HIERWil jij ook deelnemen aan het burgerinitiatief? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: mhpwijnen@gmail.com
Met je aanmelding geef je toestemming om je emailadres te gebruiken voor het toezenden van informatie over het burgerinitiatief.

Onderstaand de woorden van Frans gedurende de raadsvergadering:

Goedenavond medeburgers van de Gemeente Horst aan de Maas, beste politici, geacht college van B&W,

Mijn naam is Frans Houwen en ik sta hier namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord. Ik spreek hier namens een grote groep inwoners van beide dorpen die zich ernstig zorgen maken over de leefbaarheid in hun leef- en woongebied, omdat deze door diverse ontwikkelingen worden bedreigd.

Eind vorig jaar meldden een aantal burgers zich onafhankelijk van elkaar bij de Dorpsraad in Kronenberg. Ze zagen en hoorden dingen die hen verontrustte en waar ze aandacht voor vroegen. De Dorpraad heeft de bal opgepakt en dit heeft geleid tot een informatieavond in januari, met als doel te inventariseren of de geuite zorgen ook bij andere inwoners van Kronenberg en Evertsoord leven.

Tijdens die bijeenkomst bleek dat een groot aantal inwoners zich ernstige zorgen maakt over nog veel meer zaken dan die al besproken waren met de Dorpsraad. Ik noem er een aantal: 1) de kaalslag in de Kronenbergse bossen, 2) de geluidsoverlast van Toverland en Grandorse, en dat gaat verder dan het vuurwerk  3) de verkeersdrukte en verkeersveiligheid in de kernen en in de  omgeving van Kronenberg en Evertsoord, en tenslotte 4) de mogelijke horizonvervuiling door b.v. windmolens en zendmasten. Op basis van deze onderwerpen zijn 4 themagroepen geformeerd die autonoom aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van de huidige situatie. In 2 vervolgbijeenkomsten van het Burgerinitiatief hebben we inmiddels gezamenlijk de voortgang besproken.

Het doel van het Burgerinitiatief in deze beginfase is het inventariseren van de situatie en met de juiste mensen in gesprek te komen, om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot oplossingen te komen. Er hebben inmiddels meerdere verkennende gesprekken plaatsgevonden, waaronder met mensen van de Gemeente.

Het is belangrijk op te merken dat de Dorpsraad Kronenberg bewust een uitsluitend faciliterende rol vervult. Ze neemt geen standpunt in, omdat ze neutraal wil blijven naar alle inwoners. Het contact tussen het Burgerinitiatief en de Dorpsraad is uitstekend, en we houden elkaar voortdurend op de hoogte.

Vanavond sta ik hier om u als volksvertegenwoordiger op te roepen om leefbaarheid hoge prioriteit te geven. D.w.z. goede gezondheid en welzijn van de inwoners van onze Gemeente, te waarborgen.

Ik zou voorop willen stellen dat we ons terdege bewust zijn van het economisch belang van een aantal ontwikkelingen. Sommigen van ons zijn zélf ondernemer en er moet geld verdiend worden. Toch denken we dat momenteel het evenwicht tussen economisch belang en leefbaarheid op meerdere fronten in onbalans is.

Kronenbergse bossen
Over de bossen zijn we inmiddels in gesprek met de betrokken ambtenaar van de Gemeente en zullen we in gesprek blijven om nieuwe verrassingen te voorkomen. Toch willen we het verloop van de besluitvorming en uitvoering helder hebben. Daarom doet het Burgerinitiatief een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur d.m.v. het ingediende WOB-verzoek waarin vragen zijn gesteld over dit onderwerp. Dit WOB-verzoek en begeleidende brief zal op 8 september aanstaande aangeboden worden aan de Gemeenteraad en staat als nr. 40 vermeld op de lijst van ingekomen stukken.

De Raadsinformatiebrief van 25 mei j.l., naar aanleiding van de gestelde vragen door de PvdA fractie, bevat veel relevante informatie, hoewel het compensatieplan Grandorse nog slechts een concept versie is. Echter, het Burgerinitiatief wil nog méér weten en zien een antwoord op de gestelde vragen in het WOB-verzoek binnen de gestelde wettelijke termijnen dan ook graag tegemoet.

Toverland en Grandorse
De themagroep van het Burgerinitiatief is op bezoek geweest bij Toverland en in gesprek gegaan met mw. Maessen, woordvoerder namens Toverland, en de heer Gelissen, algemeen directeur van Toverland. De verschillen in beleving en inzicht zijn wel heel erg groot. Dan druk ik me nog voorzichtig uit; ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Een goede buur is belangrijk, maar de heer Gelissen begint zijn interview vorige week in de Hallo met “er is geen oplossing”. Inwoners van Kronenberg hebben ondertussen oordopjes nodig om in slaap te komen, kunnen vanwege het lawaai niet rustig buiten zitten in hun eigen tuin en  boeren moeten ’s avonds in de wei bij hun koeien aanwezig zijn om ongelukken op de Middenpeelweg en andere wegen te voorkomen. Het Burgerinitiatief wil in gesprek met Toverland samen zoeken naar oplossingen, maar de houding van Toverland maakt dit geen gemakkelijk verhaal.

Klachten werden en worden ingediend bij Toverland, Gemeente en politie, maar tot nu toe leidt dit niet tot vermindering van de overlast en handhaving door Gemeente en politie. In tegendeel, als we dhr. Gelissen zijn gang laten gaan wordt het alleen maar erger. U kunt daar als Gemeenteraad iets aan doen.

Die overlast geldt ook voor de aanwezigheid van Gransdorse en Equestrian Centre de Peelbergen, in onze dorpskernen en omgeving. Uit het verleden weten we dat afspraken met buurtbewoners niet worden nagekomen, de kaalslag in de Kronenbergse bossen voor de aanleg van een eventing-route laat onuitwisbare sporen na die bijna niet te compenseren zijn, het afsluiten van wegen, de verkeersonveilige situaties die zijn onstaan, en noem maar op.

Verkeersdrukte en verkeersveiligheid
De infrastructuur blijft met de komst van Toverland en Grandorse achter bij de veranderingen. Er is een duidelijk verkeersplan nodig voor de omgeving. Indien er al een plan bestaat, is een evaluatie nodig. Momenteel is het gebied tussen de autosnelwegen A67 en de A73 één groot netwerk van sluipwegen. Bijvoorbeeld passeren op de Kievietsweg in Kronenberg van slechts 4 meter breed, soms meer dan 100 auto’s op 1 dag; waaronder grote auto’s met paarden die niet kunnen wijken voor ander verkeer. Deze en andere wegen worden gebruikt voor straatraces. U heeft ongetwijfeld het artikel in de Hallo deze zomer gelezen. Ook de Blaktdijk wordt hiervoor ingezet.
Het burgerinitiatief is ook hier al in gesprek met een van de betrokken ambtenaren. Behalve de verkeersdrukte zijn ook de hoge snelheden in de kom van Kronenberg en de veiligheid bij de school onderwerp van gesprek.

Afrondend
Ons doel van vanavond is de politiek van de Gemeente Horst aan de Maas bewust te maken van de bedreiging van de leefbaarheid in Kronenberg en Evertsoord. Het Burgerinitiatief roept jullie op politieke moed te tonen, op te komen voor de leefbaarheid in onze leef- en woonomgeving en u niet blind te staren op de ambitie van het huidige en vroegere college van onze Gemeente. Heb, samen met het Burgerinitiatief, primair oog voor de leefbaarheid, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van uw Gemeente, en laat u niet uitsluitend leiden door economische belangen en prestige.
Alle informatie m.b.t. het Burgerinitiatief, ook deze presentatie, zijn en worden geplaatst op de website van de Dorpsraad Kronenberg. Wij dragen er zorg voor dat u als Gemeenteraadslid deze presentatie en de link naar alle informatie ontvangt. Uiteraard zijn wij altijd bereid een toelichting te geven

Ik dank u voor uw aandacht.

Frans Houwen, 25-08-2020

Regiegroep, Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord