Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg 

Doel
Het Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg (SLK) is een initiatief van de Dorpsraad Kronenberg en ondersteunt initiatieven die de leefbaarheid in Kronenberg bevorderen.
Goede ideeën blijven vaak onuitgevoerd door een gebrek aan geld. Met de steun van SLK krijgt ook uw initiatief een kans van slagen!
Wat bedoelen wij eigenlijk met “een goed idee“?
Een goed ideeis een initiatief dat, in de ruimste zin, een positieve bijdrage levert aan de sociale samenhang en daarmee de leefbaarheid in Kronenberg.

Voor wie bestemd
Verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen die hun “thuisbasis” hebben in Kronenberg.

Aanvragen
Aanvragen voor een financiële bijdrage, welke voldoen aan de criteria volgens de Checklist Goed Idee, kunnen worden ingediend d.m.v.
het invullen van het aanvraagformulier dat kan worden gedownload van de website van de Dorpsraad Kronenberg (Aanvraag bijdrage SLK).

Checklist Goed Idee.
De aanvrager is een Kronenbergse vereniging, stichting of bewonersgroep;
Het initiatief bevordert de leefbaarheid / sociale samenhang in Kronenberg;
Het initiatief mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente;
Het initiatief mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen;
Het initiatief mag niet tot de reguliere exploitatie behoren;
Het initiatief valt buiten de financieringstaken van de overheid en andere organisaties;
Het initiatief is haalbaar, d.w.z. de indiener heeft een goed plan met een sluitende begroting.

Spelregels
Het SLK ondersteunt projecten in het werkgebied van de Dorpsraad Kronenberg.
De omvang van het fonds bedraagt 3.000 Euro per jaar.
De maximale bijdrage bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 1.500 Euro.
Op verzoek wordt maximaal 50% van de bijdrage betaald als voorschot. Eindbetaling vindt plaats na ontvangst van de eindafrekening van het project.
Aanvragen dienen uiterlijk op 31 oktober van enig jaar te zijn ingediend.
Aanvragen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld.
Binnen 6 weken na indiening wordt de aanvrager van het genomen besluit op de hoogte gesteld.
Tegen een besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.
Bij toekenning van een bijdrage uit het SLK zal de aanvrager hiervan in haar publiciteit melding maken.

Extra mogelijkheden
Als een “goed idee” niet in zijn geheel voldoet aan de spelregels, echter de initiatiefnemer is van mening dat zijn of haar initiatief absoluut ondersteuning
verdient kan dit initiatief toch kenbaar gemaakt worden bij de Dorpsraad.
Wij zullen dan bezien of realisatie vanuit de leefbaarheidsoptiek van de Dorpsraad wenselijk is,
en zo ja, of er mogelijk extra fondsen zijn om het betreffende initiatief toch, samen met u, te kunnen realiseren.

Stichting Dorpsraad Kronenberg
p/a Peelstraat 4a, 5976 NL Kronenberg,
e-mail: secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl
KvK 12064012, RABO 147230349

Download hier de spelregels en het SLK aanvraag formulier   

Activiteiten Kalender

Contact

 

Peelstraat 4a
5976 NL Kronenberg
secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl
KVK nr: 12040358