[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Hieronder enkele films over de inrichting van de Peelloop en stroomgebied.

Inrichting Peelloop 01-05-23

Inrchting Peelloop 17-01-23

Inrichting stroomgebied

 

Beste inwoners van Kronenberg.

Zoals in juli reeds aangekondigd, nodigen wij alle inwoners van Kronenberg uit tot het bijwonen van een openbare Dorpsraadvergadering.

De Dorpsraad Kronenberg belegt een Dorpsraadvergadering op aanstaande donderdag 7 september 2023. Ze vindt plaats in de Torrekoel en we starten om 20.00 uur.

Voor de vergadering hebben we de agenda en de ingekomen/uitgegane stukken op de website geplaatst: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/vergaderingen/. e notulen van de vorige Dorpsraadvergadering op 15 februari zijn daar ook te vinden.

Het bestuur van de Dorpsraad

Samen op weg naar een nieuwe Dorpsraad/Platform

Februari 2023

Er zijn heel veel manieren waarop een goede Dorpsraad/ Platform opgezet kan zijn. Wat het beste, meest geschikte Platform is voor Kronenberg, is aan de inwoners.

De doelstelling van het huidige bestuur van de Dorpsraad is ongewijzigd. We denken dat de nieuwe Dorpsraad/Platform in ieder geval de volgende kenmerken moet hebben (volgorde arbitrair):

  • De Dorpsraad is er voor iedereen
  • De Dorpsraad vertegenwoordigt Kronenberg bij de gemeente en andere partijen; hierbij is het volkomen duidelijk wat haar rol is
  • Er is een duidelijke structuur waarbij iedereen weet wat de rechten en plichten zijn van de betrokkenen
  • Het is duidelijk wat van de Dorpsraad verwacht wordt
  • Er is een volwaardig bestuur, met een geschikte voorzitter
  • Alle mensen moeten zich thuis voelen bij de Dorpsraad en bij het bestuur
  • Iedereen kan zich vrij voelen om haar /zijn mening naar voren te brengen.
  • Het bestuur bepaalt niet, maar de inwoners.
  • Het is een Platform waar inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over ieder gewenst onderwerp

Om te komen tot een goede Dorpsraad is dialoog nodig. Hoe die het beste opgezet kan worden, moeten we nog uitzoeken. Door in gesprek te gaan met inwoners kunnen we ons goed laten informeren hoe de inwoners dit zien. Met z’n allen vorm geven aan een geschikte structuur, waarbij waarschijnlijk een “voortrekkersgroep” het meest efficiënt zal zijn. Niet iedereen is even sterk in de dialoog (discussie); het is zaak om toch de meningen van deze mensen op te halen en te gebruiken.
Veel mensen in Kronenberg zijn erg betrokken bij hun dorp. Het doel moet zijn “eenheid in het dorp” en daar is in de huidige situatie een dialoog voor nodig.
We moeten vanaf het begin voorkomen dat mensen niet deelnemen aan de dialoog omdat ze zich niet gehoord voelen. Er is een open dialoog nodig met volledige transparantie.

Voor een goede dialoog zijn gesprekspartners nodig die met elkaar vorm willen geven aan een geschikte structuur. Hierbij moet men uiteraard open staan voor elkaars mening.
In de huidige situatie zit er veel oud zeer bij sommigen. De dialoog moet zeker niet gaan over de “oude Dorpsraad”, maar over nu en de toekomst. Het kan niet zo zijn dat iemand op voorhand zegt: met die wil ik niet praten. Het dorp moét er uit komen.
Iedereen, zonder uitzondering, is op voorhand welkom om aan de dialoog deel te nemen.

We denken dat het verstandig is om in deze fase gebruik te maken van een professionele onafhankelijke persoon of instelling om het proces te begeleiden. Laten we het advies van een dergelijke persoon vanaf de beginfase meenemen in het proces.
Binnen Kronenberg zit behoorlijk wat ervaring op het gebied van “vertegenwoordiging” en “iets gedaan krijgen”. Laten we de mensen met die ervaring er zeker ook bij betrekken.

Hoe het proces naar een goede en geschikte Dorpsraad/Platform zal gaan verlopen is momenteel natuurlijk niet bekend. Op voorhand staan wij als huidig bestuur van de Dorpsraad open voor het gesprek en de dialoog. Met iedereen.
Het huidige bestuur blijft in functie om het proces te begeleiden en te zorgen voor continuïteit. We willen er voor zorgen dat er een Dorpsraad/Platform komt dat toekomstbestendig is en met de tijd mee evalueert.
Een goede, transparante structuur is een voorwaarde voor succes.

Het bestuur van Dorpsraad Kronenberg

Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

 

 

Inleiding

Beste inwoners van Kronenberg. Het bestuur van de Dorpsraad meldt zich na enige tijd stilte. Die rust hebben we even genomen vanwege de enorme hectiek waar we mee te maken hebben gehad.

We gaan met frisse moed verder en nodigen alle inwoners van harte uit om mee te doen met de Dorpsraad om zodanig een volwaardige vertegenwoordiging te worden van ons mooie dorp.

We zijn even uit de lucht geweest, maar we zijn wel steeds aanspreekpunt gebleven voor de Kronenbergers. Zo is er voor een aantal goede initiatieven financiële ondersteuning gegeven om ze een succes te laten worden.

Bij deze melden we nadrukkelijk dat we als bestuursleden steeds beschikbaar waren en zullen zijn en zeer bereid zijn om jullie te woord te staan voor vragen. Dit is en blijft zo. De Dorpsraad is bereikbaar via email: secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl. Je kunt ook bellen als je dat liever doet:

Gert-Jan Janssen:  06-20418966

Tjeerd Hiddema:    06-51569975

Frans Houwen:       06-50234240

Je kunt ons ook benaderen via de het contactformulier op de website.

We willen vanaf nu zeer vaak nieuwe informatie plaatsen op de website, met een ondersteunend bericht in het Klökske. We willen dit wekelijks doen, maar zijn natuurlijk afhankelijk van inwoners die een steentje bij willen dragen.

Zoals boven reeds gezegd, zijn er een aantal recente initiatieven waarbij de Dorpsraad is benaderd voor financiële ondersteuning. Dat doen we als Dorpsraad graag, daar is het geld voor: besteden aan initiatieven die de leefbaarheid in Kronenberg bevorderen. Zie ook [Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg] op deze site (bij [Onderwerpen]).

Er gaan weer openbare Dorpsraadvergaderingen komen. De eerste zal plaatsvinden in de Torrekoel op donderdag, 15 december, aanvang 19.45 uur. Hoe vaak dit gaat gebeuren is mede afhankelijk van de animo, van jullie.

Als een bezoeker een thema wil bespreken, dan graag vooraf aankondigen zodat het onderwerp toegevoegd kan worden aan de agenda. Ook zonder thema ben je van harte welkom en ook dan is het handig je komst te melden vanwege de benodigde ruimte in de Torrekoel.

We zijn van plan thema-avonden te organiseren om weer lekker op gang te komen, waarvoor uiteraard iedere inwoner uitgenodigd is. We denken nu aan de mountainbike route door de hele gemeente Horst aan de Maas en aan de (uitvoering van de) bouwplannen in Kronenberg. Graag vernemen we van jullie andere thema’s die jullie graag met mede-inwoners aan bod willen laten komen.

De website die je nu bezoekt is weliswaar aangepast, maar zeker niet actueel genoeg. Het is een mooi communicatiemiddel en we zoeken iemand, of een groepje inwoners, die de website wil(len) opfrissen en willen bijhouden.

Tot zover deze inleiding. Laten we samen werken aan een Dorpsraad/Platform in Kronenberg waarbij iedere inwoner telt en belangrijk is.

Dorpsplein

Beste inwoners van Kronenberg,
Onderstaand een bericht van Cees Ebben, directeur van de Kroevert.

Beste ouders,

Helaas moeten we weer constateren dat het spelen op het dorpsplein weer tot problemen leidt i.v.m. vandalisme.
Buitenlampen worden kapot gemaakt en er is veel vuurwerkoverlast.
We zouden het fijn vinden als ouders met de oudere kinderen thuis praten over vuurwerkgebruik en vandalisme.
Veel basisschoolkinderen voelen zich niet meer veilig om hier na school te spelen.

Het gaat om kinderen die nu in het middelbaar onderwijs zitten.
Dus dit bericht mag zoveel mogelijk gezinnen bereiken.
Er zijn al meldingen gemaakt door school en ouders bij de politie.
Het is belangrijk dat de politie melding krijgt als er zich wat voordoet.
Het zou ons erg helpen als iedereen deze verantwoordelijkheid pakt.
Daarnaast is het belangrijk om de ouders van de kinderen aan te spreken, die overlast veroorzaken.
Deze namen mogen ook doorgegeven aan mij; Cees Ebben (cees.ebben@dynamiek.nu).

Alvast bedankt voor jullie medewerking

Burenmailing: Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaar

Beste buur,

In deze burenmailing leest u het volgende: Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaar.

Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaar

Bewoners rond voormalig Vliegbasis De Peel hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van vluchten met het F-35 gevechtsvliegtuig. Dat blijkt uit het rapport van Onderzoeksbureau Invior. Die stelde het document op na een enquête. Die was gehouden onder omwonenden in de omgeving van het militaire terrein na zogenoemde F-35 belevingsvluchten op 18 oktober. Meer dan 5.200 mensen hebben gereageerd. Het onderzoeksrapport is sinds vandaag openbaar. Dat geldt ook voor de resultaten van de geluidmetingen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) (link).

Zorgen waren er volgens het Invior-rapport vooral op het gebied van geluidhinder, het milieu en de gezondheid. De reacties waren verder uiteenlopend: van “wat een kabaal” tot “viel me erg mee. Niet storend.” Rond de 1.700 mensen gaven aan hevige hinder te ondervinden. Ondanks dit lieten veel respondenten weten het in het algemeen wel belangrijk te vinden dat Nederland bijdraagt aan de internationale veiligheid. Een ruime meerderheid deelt de stelling dat Defensie nodig is om Nederland te beschermen.

De vluchten zijn uitgevoerd op verzoek van 13 omliggende gemeenten bij De Peel, onder meer om het geluid van het vliegtuig te ervaren. Dat is ook via meetpunten vastgelegd. Dit is niet nieuw. Het F-35 geluid rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel wordt al langer in kaart gebracht. De gegevens zijn hier te zien.

De op 18 oktober gemeten piekniveaus geven niet het maximum F-35-geluid weer. De geluidmeetnetten Leeuwarden en Volkel registreren op locaties dichter bij de start- en landingsbaan ook geluid tot boven 100 dB, soms zelfs ruim daarboven.

Doelen belevingsonderzoek
Defensie wil met het belevingsonderzoek inzicht krijgen in hoe omwonenden van De Peel de F-35-vliegbewegingen ervaren. Verder wil Defensie weten in welke mate de vluchten mogelijk van invloed zijn op het dagelijks leven.

Beide onderzoeken komen 15 december ter tafel. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de Commissie Voorlichting en Milieu (COVM). Hieraan nemen onder andere de gedeputeerde van de Provincie Limburg, een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant bestuurders en inwoners van de omliggende gemeenten deel. Aanwezig zijn verder verschillende functionarissen van Defensie en een natuurorganisatie.

Heropening De Peel
De verslechterende wereldwijde veiligheidssituatie, maakt een sterke krijgsmacht noodzakelijk. Mede daarom komen er ook meer  F-35’s. Vliegers en ondersteunend personeel moeten veel oefenen om inzetbaar te zijn. Door de vele bezuinigingen zijn onder meer de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg gesloten. Defensie kampt daardoor met een gebrek aan ruimte. De resterende vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel kan het ruimtegebrek reduceren.

Stikstof
Voor de eventuele heropening vraagt Defensie nu eerst een vergunning aan volgens de Wet Natuurbescherming. Daarvoor is een doorberekening nodig van het totaal aantal toekomstige activiteiten van Defensie op de Luitenant-generaal Bestkazerne/Vliegbasis De Peel. Zo worden de stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden duidelijk. De effecten van de activiteiten komen terug in de milieueffectrapportage (MER), die ook de gevolgen voor de leefomgeving onderzoekt.

Zie ook
Belevingsonderzoek De Peel
Geluidsmetingen bij belevingsonderzoek
Ontwikkelingen luchthavenbesluit De Peel
Heropening De Peel
Luchthavenbesluiten

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.
Copyright © Koninklijke Luchtmacht

Groengroep groeit.

Beste vrijwilliger,

De Groengroep groeit. Dat is heel goed nieuws, vinden we leuk; groeien. Het brengt ons echter ook een luxe probleem. Hoe gaan we onze uiteenlopende taken zo prettig mogelijk verdelen over onze groeiende groep enthousiastelingen. Een groep van divers pluimage. En allemaal met een eigen agenda, dat begrijpen we maar al te goed. We willen dan ook niet tornen aan het vrijblijvende karakter van het Groengroep-vrijwilligerschap (is dat een woord?). Hoe dan wel? We gaan de organisatie anders inrichten. Naast bestuur en vrijwilligers gaan we de Groengroep indelen in werkgroepen. Elke werkgroep krijgt zijn eigen specialisme. Jij kunt kijken of er iets bij zit dat je aanspreekt of waar je je voor zou willen inzetten. En als dat niet zo is, even goede vrienden, dan blijf je gewoon vrijwilliger zoals het altijd was.

Voor de Groengroeper heeft het indelen in werkgroepen een aantal voordelen: je kunt als vrijwilliger aan de slag met zaken waar jij je het liefst voor inzet, initiatieven van Groengroepers of uit de gemeenschap worden makkelijker opgepakt en uitgevoerd, vrijwilligers die een ándere bijdrage willen leveren dan de zaterdagse werkdagen kunnen makkelijker aan de slag, en bestuursleden hoeven zich niet meer met alle zaken groot en klein te bemoeien zodat er in de bestuursvergadering minder discussies zijn over de dikte van een weipaal. Van elke werkgroep zit er tenminste één afgevaardigde in het Groengroep bestuur voor onderlinge afstemming. Maar hoe we dit verder allemaal handen en voeten gaan geven bespreken we graag met jou – want voor ons is het ook allemaal nieuw – en horen we graag of jij het ziet zitten. We nodigen je graag uit voor een korte presentatie en discussie op:

Woensdag 7 december
Aanvang 20u
In het Bureel, Molenveldweg 5

Voor koffie, thee en een borrel wordt gezorgd. Hopelijk tot dan!

Vriendelijke groet,
Bestuur Groengroep
Kim, Piet, Tudie, Henk, Ron, Maik, Steef, Ton, Erik, Louis, Peter, Ron, Dion en Pepijn

NB mocht je 7 december niet kunnen meld je dan aub af bij Ron, dan praten we je graag een andere keer bij ronjhjanssen@gmail.com met als onderwerp “afmelding 7 december”

Bijeenkomst Mountainbike netwerk

Beste mountainbikeliefhebber,
Graag nodigen wij je uit voor een informatieve bijeenkomst op 12 december over het project ‘Mountainbike netwerk’
van de gemeente Horst aan de Maas en het Routebureau Noord- en Midden-Limburg.

Aanleiding
We willen in de gemeente en in de regio een breder recreatief aanbod. Het mountainbiken is een groeiende recreatieve activiteit,
voor zowel de eigen inwoner als de toerist. Met goede routes zien we dat de mountainbiker meer uitdaging
heeft en dat we recreantenstromen kunnen scheiden en kwetsbare natuur beter kunnen beschermen.

Daarom gaan we de bestaande routes in kaart brengen en waar mogelijk met elkaar verbinden. Daarnaast zijn er zogenaamde ‘witte vlekken’ waar een goede route ontbreekt.

Patrick Jansen van Tracks & Trails, expert op het gebied van mountainbikeroutes en ecologie, helpt ons hierbij. Betrokkenheid van lokale partijen is erg belangrijk voor ons. We willen dan ook graag met jullie in gesprek om te horen hoe jullie dit zien en waar kansen liggen.

Wanneer 12 december 2022 19.00 – 20.30
Waar Center Parcs De Limburgse Peel, Peelheideweg 25, America

Wat vragen we van u?
Geef aub per email door of u aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst en met hoeveel personen u komt.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met mij (06-18687764) of met Bas van de Lisdonk (06-22914045)

Verslag dorpsbijeenkomst 21 oktober 2021

Op donderdagavond 21 oktober vond er een dorpsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst, bedoeld om informatie uit het dorp op te halen en inwoners te betrekken bij hetgeen de Dorpsraad doet, was de eerste bijeenkomst na de samenvoeging van de Dorpsraad en het voormalige BLKE.

Met ruim 30 aangemelde mede-inwoners van Kronenberg was er een nette opkomst en daardoor een goed gesprek dat werd gevoerd. Onderstaand zijn de presentatie en het verslag van de avond te downloaden.

Dorpsraad Kronenberg en Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord gaan als één platform verder

Dorpsraad Kronenberg en Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (kortweg BLKE) gaan per direct verder als één platform voor Kronenberg onder de naam: Dorpsraad Kronenberg. De naam BLKE komt hiermee te vervallen. De partijen hebben inmiddels meerdere sessies achter de rug om deze integratie vorm te geven.

In het voorjaar van 2020 startte het BLKE als werkgroep onder de Dorpsraad met als doel een aantal thema’s rondom leefbaarheid beet te pakken in Kronenberg en omgeving. Inmiddels is het BLKE uitgegroeid tot een groep die meerdere thema’s beetpakt, waarvan sommige ook door de Dorpsraad. Omdat het voor Kronenberg niet wenselijk is dat meerdere platforms/partijen bezig zijn met dezelfde thema’s, zijn de Dorpsraad en het BLKE in gesprek gegaan met als doel elkaar te versterken.
In een overleg op 5 juli j.l. is besloten dat de Dorpsraad en het BLKE per direct volledig gaan integreren. Dit betekent dat het bestuur van de Dorpsraad wordt uitgebreid met leden van het BLKE, waarbij de werkzaamheden van beide groepen doorgaan en zullen samensmelten.
Op deze manier heeft Kronenberg één platform voor en door haar inwoners.