Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

Enexis informeert inwoners Kronenberg onvolledig over werkzaamheden de Hees

Enexis heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat de werkzaamheden die sinds maandag 5 oktober gestart zijn aan de Hees in Kronenberg gevolgen hebben voor alle inwoners van Kronenberg. De netbeheerder is er bezig met het verzwaren van het elektriciteitsnet.

Omwonenden en bedrijven van de Hees en andere inwoners van Kronenberg schrokken zich afgelopen maandag toen bleek dat de straat plotsklaps een eenrichtingsweg geworden was. De Dorpsraad deed navraag bij de gemeente Horst aan de Maas en het blijkt dat Enexis zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat de weg een doorgaande weg is voor verkeer van de Midden Peelweg en Kronenberg richting Sevenum. Direct aanliggende woningen hebben volgens de gemeente wel een brief ontvangen.  

Enexis Netbeheer laat in een schriftelijke reactie aan de Dorpsraad het volgende weten over de werkzaamheden: 

Enexis is momenteel bezig met het verzwaren van het elektriciteitsnet tussen Sevenum en Kronenberg.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is van de Hees tijdelijk een één richting weg gemaakt. Vanuit Kronenberg wordt het verkeer omgeleid naar Sevenum, vanuit Sevenum naar Kronenberg is de weg normaal bereikbaar. Dit is niet van toepassing voor de fietsers, zij kunnen de weg van beide zijde normaal gebruiken.

We voeren onze werkzaamheden gefaseerd uit in werkvakken van +/- 500 meter.  

Naar verwachting zullen de werkzaamheden +/- 2 maanden duren, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aanliggende panden aan de Hees en de Peperstraat zijn over de werkzaamheden geïnformeerd middels een brief.

Enexis Netbeheer

Voor vragen over het project kan contact opgenomen worden met Enexis Netbeheer via 088-857 70 00, optie 7. Vermeld hierbij het projectnummer: M.11828 zodat je doorverbonden wordt met de juiste medewerker.

Uitnodiging bijeenkomst Kronenbergse Bossen

Bijeenkomst Kronenbergse bossen – 21 september 20.00 uur

 Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord organiseert in samenwerking met Dorpsraad Kronenberg, gemeente Horst aan de Maas en Wild Beheer Eenheid (WBE) Sevenum een bijeenkomst over de Kronenbergse bossen.

Bas van de Lisdonk van de gemeente en Piet Vullinghs van WBE Sevenum verzorgen ieder een presentatie, waarin de vragen ‘Wat is er gebeurd?!’ en ‘Wat gaat er gebeuren? centraal staan. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De directe aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de kaalslag van de Kronenbergse bossen voor de aanleg van een eventingroute door het paardencentrum Grandorse in samenwerking met de gemeente en het daaruit voortkomende verplichte compensatieplan. Ook is er aandacht voor het plaatsen van de borden en poorten op initiatief van WBE Sevenum in samenwerking met de gemeente.

 De bijeenkomst vindt plaats op 21 september om 20.00 uur in De Korhoen, Peelstraat 79 in Kronenberg. Ook jij kunt erbij zijn en jouw vraag stellen. Meld je dan aan voor 20 september via mhpwijnen@gmail.com. Corona stelt aanmelding verplicht.

BLKE roept politiek Horst aan de Maas op om te gaan voor leefbaarheid voor iedereen

Vanavond (25 augustus) was Frans Houwen namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord te gast bij de raadsvergadering van de gemeente Horst aan de Maas. Hij riep het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas op om oog te hebben voor de leefbaarheid van álle inwoners van Kronenberg en Evertsoord en niet alleen oog te hebben voor commercieel belang. Dat deed hij door te spreken tijdens het burgerpodium.

Helaas was er door corona weinig ruimte voor toehoorders op de publieke tribune, waardoor mensen die zich al hadden aangemeld er niet bij konden zijn. We danken jullie in ieder geval voor je steun. Je kunt terugkijken naar de bijdrage van Frans tijdens het burgerpodium (agendapunt 3), de gestelde vragen door verschillende leden van de gemeente- en burgerraad en de antwoorden van wethouder Beurskens daarop  via deze link: https://horstaandemaas.raadsinformatie.nl/vergadering/674919/Voorbereidende%20vergadering%2025-08-2020 ,  start vanaf 25.00 min tot en met 55.30 min 

Meer informatie over het burgerinitiatief vind je HIERWil jij ook deelnemen aan het burgerinitiatief? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: mhpwijnen@gmail.com
Met je aanmelding geef je toestemming om je emailadres te gebruiken voor het toezenden van informatie over het burgerinitiatief.

Onderstaand de woorden van Frans gedurende de raadsvergadering:

Goedenavond medeburgers van de Gemeente Horst aan de Maas, beste politici, geacht college van B&W,

Mijn naam is Frans Houwen en ik sta hier namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord. Ik spreek hier namens een grote groep inwoners van beide dorpen die zich ernstig zorgen maken over de leefbaarheid in hun leef- en woongebied, omdat deze door diverse ontwikkelingen worden bedreigd.

Eind vorig jaar meldden een aantal burgers zich onafhankelijk van elkaar bij de Dorpsraad in Kronenberg. Ze zagen en hoorden dingen die hen verontrustte en waar ze aandacht voor vroegen. De Dorpraad heeft de bal opgepakt en dit heeft geleid tot een informatieavond in januari, met als doel te inventariseren of de geuite zorgen ook bij andere inwoners van Kronenberg en Evertsoord leven.

Tijdens die bijeenkomst bleek dat een groot aantal inwoners zich ernstige zorgen maakt over nog veel meer zaken dan die al besproken waren met de Dorpsraad. Ik noem er een aantal: 1) de kaalslag in de Kronenbergse bossen, 2) de geluidsoverlast van Toverland en Grandorse, en dat gaat verder dan het vuurwerk  3) de verkeersdrukte en verkeersveiligheid in de kernen en in de  omgeving van Kronenberg en Evertsoord, en tenslotte 4) de mogelijke horizonvervuiling door b.v. windmolens en zendmasten. Op basis van deze onderwerpen zijn 4 themagroepen geformeerd die autonoom aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van de huidige situatie. In 2 vervolgbijeenkomsten van het Burgerinitiatief hebben we inmiddels gezamenlijk de voortgang besproken.

Het doel van het Burgerinitiatief in deze beginfase is het inventariseren van de situatie en met de juiste mensen in gesprek te komen, om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot oplossingen te komen. Er hebben inmiddels meerdere verkennende gesprekken plaatsgevonden, waaronder met mensen van de Gemeente.

Het is belangrijk op te merken dat de Dorpsraad Kronenberg bewust een uitsluitend faciliterende rol vervult. Ze neemt geen standpunt in, omdat ze neutraal wil blijven naar alle inwoners. Het contact tussen het Burgerinitiatief en de Dorpsraad is uitstekend, en we houden elkaar voortdurend op de hoogte.

Vanavond sta ik hier om u als volksvertegenwoordiger op te roepen om leefbaarheid hoge prioriteit te geven. D.w.z. goede gezondheid en welzijn van de inwoners van onze Gemeente, te waarborgen.

Ik zou voorop willen stellen dat we ons terdege bewust zijn van het economisch belang van een aantal ontwikkelingen. Sommigen van ons zijn zélf ondernemer en er moet geld verdiend worden. Toch denken we dat momenteel het evenwicht tussen economisch belang en leefbaarheid op meerdere fronten in onbalans is.

Kronenbergse bossen
Over de bossen zijn we inmiddels in gesprek met de betrokken ambtenaar van de Gemeente en zullen we in gesprek blijven om nieuwe verrassingen te voorkomen. Toch willen we het verloop van de besluitvorming en uitvoering helder hebben. Daarom doet het Burgerinitiatief een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur d.m.v. het ingediende WOB-verzoek waarin vragen zijn gesteld over dit onderwerp. Dit WOB-verzoek en begeleidende brief zal op 8 september aanstaande aangeboden worden aan de Gemeenteraad en staat als nr. 40 vermeld op de lijst van ingekomen stukken.

De Raadsinformatiebrief van 25 mei j.l., naar aanleiding van de gestelde vragen door de PvdA fractie, bevat veel relevante informatie, hoewel het compensatieplan Grandorse nog slechts een concept versie is. Echter, het Burgerinitiatief wil nog méér weten en zien een antwoord op de gestelde vragen in het WOB-verzoek binnen de gestelde wettelijke termijnen dan ook graag tegemoet.

Toverland en Grandorse
De themagroep van het Burgerinitiatief is op bezoek geweest bij Toverland en in gesprek gegaan met mw. Maessen, woordvoerder namens Toverland, en de heer Gelissen, algemeen directeur van Toverland. De verschillen in beleving en inzicht zijn wel heel erg groot. Dan druk ik me nog voorzichtig uit; ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Een goede buur is belangrijk, maar de heer Gelissen begint zijn interview vorige week in de Hallo met “er is geen oplossing”. Inwoners van Kronenberg hebben ondertussen oordopjes nodig om in slaap te komen, kunnen vanwege het lawaai niet rustig buiten zitten in hun eigen tuin en  boeren moeten ’s avonds in de wei bij hun koeien aanwezig zijn om ongelukken op de Middenpeelweg en andere wegen te voorkomen. Het Burgerinitiatief wil in gesprek met Toverland samen zoeken naar oplossingen, maar de houding van Toverland maakt dit geen gemakkelijk verhaal.

Klachten werden en worden ingediend bij Toverland, Gemeente en politie, maar tot nu toe leidt dit niet tot vermindering van de overlast en handhaving door Gemeente en politie. In tegendeel, als we dhr. Gelissen zijn gang laten gaan wordt het alleen maar erger. U kunt daar als Gemeenteraad iets aan doen.

Die overlast geldt ook voor de aanwezigheid van Gransdorse en Equestrian Centre de Peelbergen, in onze dorpskernen en omgeving. Uit het verleden weten we dat afspraken met buurtbewoners niet worden nagekomen, de kaalslag in de Kronenbergse bossen voor de aanleg van een eventing-route laat onuitwisbare sporen na die bijna niet te compenseren zijn, het afsluiten van wegen, de verkeersonveilige situaties die zijn onstaan, en noem maar op.

Verkeersdrukte en verkeersveiligheid
De infrastructuur blijft met de komst van Toverland en Grandorse achter bij de veranderingen. Er is een duidelijk verkeersplan nodig voor de omgeving. Indien er al een plan bestaat, is een evaluatie nodig. Momenteel is het gebied tussen de autosnelwegen A67 en de A73 één groot netwerk van sluipwegen. Bijvoorbeeld passeren op de Kievietsweg in Kronenberg van slechts 4 meter breed, soms meer dan 100 auto’s op 1 dag; waaronder grote auto’s met paarden die niet kunnen wijken voor ander verkeer. Deze en andere wegen worden gebruikt voor straatraces. U heeft ongetwijfeld het artikel in de Hallo deze zomer gelezen. Ook de Blaktdijk wordt hiervoor ingezet.
Het burgerinitiatief is ook hier al in gesprek met een van de betrokken ambtenaren. Behalve de verkeersdrukte zijn ook de hoge snelheden in de kom van Kronenberg en de veiligheid bij de school onderwerp van gesprek.

Afrondend
Ons doel van vanavond is de politiek van de Gemeente Horst aan de Maas bewust te maken van de bedreiging van de leefbaarheid in Kronenberg en Evertsoord. Het Burgerinitiatief roept jullie op politieke moed te tonen, op te komen voor de leefbaarheid in onze leef- en woonomgeving en u niet blind te staren op de ambitie van het huidige en vroegere college van onze Gemeente. Heb, samen met het Burgerinitiatief, primair oog voor de leefbaarheid, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van uw Gemeente, en laat u niet uitsluitend leiden door economische belangen en prestige.
Alle informatie m.b.t. het Burgerinitiatief, ook deze presentatie, zijn en worden geplaatst op de website van de Dorpsraad Kronenberg. Wij dragen er zorg voor dat u als Gemeenteraadslid deze presentatie en de link naar alle informatie ontvangt. Uiteraard zijn wij altijd bereid een toelichting te geven

Ik dank u voor uw aandacht.

Frans Houwen, 25-08-2020

Regiegroep, Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Breng je stem uit voor een naam voor het Kronenbergse Bosgebied!

In de laatste nieuwsbrief vroegen we u een naam in te zenden voor het Kronenbergse Bosgebied. Door de verandering die het gebied momenteel doormaakt is de gemeente bezig het het plaatsen van toegangspoorten. Op deze poorten wordt een naam geplaatst. Welke naam? Dat bepaal jij!

Na het versturen van de nieuwsbrief hebben we drie reacties mogen ontvangen van inwoners van Kronenberg. De ingezonden namen zijn: De Heesbergen, ’t Brook en De Kroeënenbergse Bös. In onderstaande poll kun je een stem uitbrengen voor de naam die je voorkeur heeft. Er kan slechts één stem per computer worden uitgebracht. 

Breng je stem uit!
Klik onderstaand op de naam van je voorkeur en klik op ‘Breng je stem uit’. Daarna hebben we je stem ontvangen. Je kunt tot uiterlijk zondag 16 augustus je stem uitbrengen. Daarna geven we de uitslag door aan de gemeente. 

 

Uitnodiging bijeenkomst ‘Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’

door BLKE:

Aanstaande dinsdag 7 juli organiseert het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (BLKE) voor het eerst sinds de uitbraak van corona weer een fysieke bijeenkomst in de Torrekoel. Inwoners van beide dorpen worden uitgenodigd om de voortgang van de verschillende onderwerpen te bespreken. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Torrekoel

Protocol Corona
Het protocol van de Torrekoel in verband met Corona is gebaseerd op de RIVM richtlijnen. Dat betekent o.a. dat we tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden en thuis blijven bij klachten. Het volgen van die richtlijnen is essentieel voor een goed verloop van dit overleg. We vragen dan ook iedereen om zich te houden aan die richtlijnen en eventuele aanwijzingen vanuit de organisatie te volgen. Zo wordt de koffie door 1 persoon ingeschonken. Daarnaast is het nodig om jouw aanwezigheid of die van je buurman, moeder, opa, tante of partner van te voren kenbaar te maken via info@marleenwijnen.nl. Jouw gegevens zetten we op de presentielijst voor de beheerder van de Torrekoel. Dank voor ieders medewerking en jullie begrip.

Agenda
1. Welkom
2. Corona
3. Werkgroep Kronenbergse bossen
4. Werkgroep Grandorse / Toverland
5. Werkgroep Verkeer / Verkeersveiligheid
6. Werkgroep Horizonvervuiling
7. Informatie delen via website Dorpsraad
8. Volgende bijeenkomst
9. Vragen / W.v.t.t.k.


Toelichting agendapunten 3 – 6
Iedere werkgroep presenteert de stand van zaken vanaf juni tot nu en kijkt als dat kan vooruit. Voor de uitgevoerde activiteiten door de werkgroepen en regiegroep verwijzen we naar de eerder per mail toegezonden stand van zaken. Die zijn ook met deze uitnodiging meegestuurd. Zo is iedereen op de hoogte van wat er tot juni is gebeurd. De verslagen van de bijeenkomsten in januari en maart vind je hier: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/burgerinitiatiefkronenbergevertsoord/

 

Nieuwsbrief editie 4 op de mat

door Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord:

Deze week viel/valt de nieuwe editie van de nieuwsbrief van de Dorpsraad op de mat. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen of wil je graag digitaal lezen? Klik dan onderstaand om een PDF van de nieuwsbrief te downloaden. 

Mocht je kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief, stuur die dan uiterlijk 1 september 2020 naar: secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl 

 

Onze Buurt: Geef nu jouw buurtplan op en maak kans op 60.000 euro

(c) L1 Limburg

De coronamaatregelen tonen meer dan ooit het belang van een sterke cohesie in de wijk: wanneer iedereen in zijn eigen omgeving moet blijven, zijn buurtgenoten belangrijk. Reden voor Onze Buurt om bij de editie 2020 grote verwachtingen te hebben bij de inschrijving van buurtprojecten.

Voorzitter Michiel Sluijsmans van Onze Buurt: “De coronacrisis laat zien hoe waardevol een stevig netwerk in de wijk is en hoe creatief mensen zijn. Wij willen mooie bewoners-initiatieven graag helpen om de kracht van nu duurzaam te maken.”

Zestigduizend euro
Onze Buurt heeft ook in 2020 60.000 euro in kas voor actieve Limburgers die iets moois willen voor hun omgeving. Buurten kunnen tot en met 27 augustus 2020 inschrijven om kans te maken op een budget van tienduizenden euro’s, voor de uitvoering van een project. Dat kan een ding zijn, zoals een openbare keuken, bijzondere speeltuin of multiculti moestuin, maar mag ook een activiteit zijn zoals een wekelijkse ontmoeting tussen jong en oud, een cursus voor iedereen in een flat of elke maand een klusjes middag voor verveelde tieners.

Finalisten
De jury verdeelt prijzenpot onder alle finalisten in een royale hoofdprijs en stevige aanmoedigingsprijzen. Voor de initiatieven die de finale halen blijft het dus niet bij plannen maken, ze krijgen door een stevige financiële impuls echt iets voor elkaar. De plannen van de finalisten krijgen aandacht bij L1, De Limburger en VIALimburg en op de sites onzebuurt.eu, devereniginglimburg.nl en Oranjefonds.nl. Zo raken andere Limburgers geïnspireerd door het werk van de finalisten.

Vanuit de buurt, voor de buurt
Projecten moeten aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een finaleplaats: het project moet bijdragen aan cohesie tussen bevolkingsgroepen, het moet van onderaf komen en door de buurt zelf worden uitgerold. Een uitgebreide uitleg van de criteria en het inschrijfformulier staan op de site www.onzebuurt.eu.

Oorsprong

Onze Buurt bestaat sinds 2012 en wordt gesteund door Provincie Limburg en Oranje Fonds. Oranje Fonds beheert van het fonds op naam van Ons Limburg en het controleert de winnaars van Onze Buurt op de bestedingen van het prijzengeld. Verder zijn de regionale omroep L1, De Limburger en VIALimburg mediapartners van Onze Buurt door zendtijd en pagina’s ter beschikking te stellen voor verhalen over de bijzondere buurtprojecten. Want een prijs winnen is prachtig, een publiekelijke schouderklop is minstens zo belangrijk.

Snel aanmelden!

De inschrijfperiode voor de editie 2020 loopt tot 27 augustus. Het inschrijfformulier staat op de site van Onze Buurt: www.onzebuurt.eu. 

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Leden regiegroep: Tjeerd Hiddema, Frans Houwen, Gert Jan Janssen, Rieky Sturme, Marleen Wijnen 
Ondersteund door Jacky Relouw namens Dorpsraad Kronenberg

Doelstelling: verbeteren en aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken in Kronenberg en Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. De toenemende (geluids)overlast van Toverland en Grandorse, de kaalslag in de Kronenbergse bossen, de mogelijke komst van een 40 meter hoge zendmast en de groeiende verkeersdrukte en daarmee gepaard gaande verkeersonveiligheid waren aanleiding voor die zorgen.

Werkgroepen
Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord was geboren. Op 5 maart werden vier werkgroepen gevormd (klik op de werkgroepen voor hun voortgang): 

De werkgroepen zijn meteen aan de slag zijn gegaan met deze onderwerpen. Echter op 17 maart ging alles op slot door het coronavirus en was elkaar ontmoeten onmogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd in de tussentijd. Integendeel.

Bewonersavonden
De regiegroep van het Burgerinitiatief, samen met een ambassadeur van de Dorpsraad Kronenberg, en de werkgroepen zijn aan de slag gegaan met het omzetten van die zorgen in actieplannen. Echter de presentatie van die actieplannen aan de hele groep kon niet doorgaan door de lockdown. Daarom is als alternatief een stand van zaken per onderwerp gemaakt. De aanwezigen bij een van de overleggen in januari en maart hebben die informatie al ontvangen per mail:

De eerste bijeenkomst vond plaats op 28 januari 2020 in de Torrekoel

De tweede bijeenkomst vond plaats op 5 maart 2020 in de Torrekoel.

De stand van zaken werd in juni 2020 gestuurd

De derde bijeenkomst vond plaats op 7 juli 2020 in de Torrekoel

Door corona ook in oktober weer een stand van zaken:


Oproep aan alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord

Wil jij als betrokkene bij de leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord ook die informatie ontvangen én ben jij inwoner van Kronenberg of Evertsoord of deel je onze zorgen laat dat ons dan weten. We sturen je dan per e-mail de informatie toe. Jouw gegevens plaatsen we dan op de mailinglijst. Stuur een bericht aan: LeefbaarheidKE@gmail.com  Met het toesturen van je e-mailadres geef je toestemming voor het gebruik ervan om informatie over de voortgang van Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord toe te sturen. We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten in de Torrekoel.

Kronenberg en de Coronacrisis: update 23 april 2020

door Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord:

Eind maart hebben we via de dorps WhatsAppgroep zoveel mogelijk iedereen in het dorp geïnformeerd dat de Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord het voortouw neemt om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen in Kronenberg als ergens extra ondersteuning nodig is. Vooral omdat deze stichting, waar de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, al met name veel ouderen in beeld heeft. Daarnaast onderhoudt en heeft de stichting ook goede contacten met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, trajectbegeleiders dementie, KBO e.a..

Eerder hebben we ook aangegeven dat inwoners die een hulpvraag signaleren of zelf hulp willen bieden zich kunnen melden bij deze stichting. Een aantal inwoners heeft dat daadwerkelijk gedaan en is in middels ook actief. Dank daarvoor.

Wat is er gedaan en gebeurt er op dit moment:

 • De deelnemers van de Kompeniej kunnen niet meer bij elkaar komen in de Torrekoel maar het contact wordt onderhouden door hen regelmatig te bellen om te informeren hoe het met hen gaat en of er nog  extra ondersteuning nodig is.
 • Er worden ook telefonische contacten onderhouden met enkele andere dorpsgenoten die geen deelnemer van de Kompeniej zijn.
  Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam aan ons wil/mag doorgeven.
 • Een van de deelnemers maakt wekelijks een nieuwsbrief, de Kompeniejs extra, met daarin de laatste nieuwtjes en andere info, welke verspreid wordt onder de deelnemers en hun mantelzorgers.
 • Loes Houben is een actie gestart met schoolkinderen om kaarten en tekeningen te maken en deze bij ouderen in het dorp te bezorgen. Woensdag 8 april waren er al zo’n 84 gemaakt en bezorgd. Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam  aan ons wil/mag doorgeven.

 • Vrijdagmorgen 10 april werd bij alle deelnemers van de Kompeniej een leuke  attentie i.v.m. Pasen bij hun thuis afgegeven.
 • Gezond kunnen blijven eten is belangrijk, vooral voor ouderen. Omdat er ouderen in het dorp zijn die niet meer zelf een goede warme maaltijd kunnen bereiden zijn we gestart met maaltijdservice: Gast aan tafel. Dit houdt in dat er bij de start op 3 april twee dorpsgenoten bereid zijn gevonden om twee extra maaltijden te koken. Deze versgekookte maaltijden worden door een groepje andere dorpsgenoten/vrijwilligers om 12 uur bij de zgn. gasten aan tafel op tourbeurt bezorgd.  
  Ken je iemand die hier mogelijk ook voor in aanmerking zou komen dan horen we dat graag.
 • De Wensbus vervoert op dit moment in principe geen personen, ook ter bescherming van de chauffeurs. Waar nodig kan nog wel een beroep gedaan worden op de Wensbus om bv. boodschappen op te halen. In een situatie is deze hulpvraag overigens ingevuld door de inzet van een vrijwilliger die de benodigde boodschappen meebrengt als ook eigen boodschappen worden gehaald.

Bovenstaande geeft een overzicht van de activiteiten die we tot nu toe hebben ondernomen. Uiteraard gebeurt er tussen dorpsgenoten onderling waarschijnlijk nog veel meer. Blijf daar vooral mee doorgaan. Mocht je toch signalen opvangen dat ergens extra ondersteuning nodig is, laat het ons weten en wij zoeken vanuit de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord graag mee naar een oplossing. Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Will Kanters, email willkanters@kpnmail.nl of tel. 077-4673730 of
Piet Selen, email pietenwietjeselen1@home.nl of 06-11841811

Ondersteuning kwetsbare dorpsgenoten i.v.m Corona

Stichting Welzijn Kronenberg & Evertsoord gaat inwoners ondersteunen die door de maatregelen rondom Corona niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun boodschap te doen of mensen die behoefte hebben aan een praatje. Dorpsraad Kronenberg draagt dit initiatief een warm hart toe. Lees hierbij de oproep van Stichting Welzijn Kronenberg:

Beste dorpsgenoten,
Met de gemeente en  de Dorpsraad is afgesproken dat de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord het voortouw neemt om e.e.a bij elkaar te brengen. We zijn hier op vrijdag 14 maart reeds mee gestart toen we de Kompeniej hebben gesloten. Vanuit deze stichting houden we samen met onze vrijwilligers contact met deze betreffende ouderen. We hebben ook altijd al goede contacten en werken samen met huisartsen, praktijkondersteuners, hulp bij dementie, wijkteam etc.
Van daaruit krijgen we inmiddels ook al hulpvragen die wij opgepakt hebben.
Ook dorpsgenoten die door de  ontstane situatie in de problemen komen, bv. met boodschappen doen, maaltijdbereiding of anderszins kunnen zich melden bij onderstaande personen van de Stichting.

Zelf hulp bieden?
Wil en kun je iets doen of signaleer je ergens een hulpvraag die iemand niet opgelost kan krijgen meld het dan bij Nel Vaessen of ondergetekende. Wil je zelf een bijdrage leveren laat het ons ook even weten. Zo kunnen we de krachten bundelen en zo efficiënt mogelijk inzetten.

Contactpersonen
Nel Vaessen (beroepskracht bij de Kompeniej) tel. 06-30084037  of n.vaessen@vorkmeer.nl
Piet Selen  tel. 06-11841811 of pietenwietjeselen1@home.nl